MINI Head Um displej
ZMĚNA V METODÁCH MĚŘENÍ SPOTŘEBY PALIVA, EMISÍ A ŠKODLIVIN.

REÁLNĚJŠÍ PRO KAŽDODENNÍ PROVOZ. MÉNĚ NEJASNOSTÍ.

V roce 1992 byl představen měřicí cyklus New European Driving Cycle (NEDC). Od té doby byla tato procedura u silničních vozidel používána k určení spotřeby paliva a emisí. Podmínky tohoto laboratorního testu však vždy trpěly nedostatky v určování reálných hodnot spotřeby a emisí.

Proto začne být NEDC od podzimu 2018 nahrazován novým měřicím cyklem, nazvaným WLTP (World Harmonized Light Vehicles Test Procedure). Tento laboratorní test bude doplněn také testem emisí, který bude měřit výstupy škodlivin přímo na silnici: RDE (Real Driving Emissions). Nová testovací metoda zákazníkům pomůže lépe odhadnout spotřebu paliva a emise jejich automobilů.

OD NEDC K WLTP.

REALISTIČNĚJŠÍ HODNOTY SPOTŘEBY PALIVA A EMISÍ ZÁSLUHOU REALISTIČTĚJŠÍCH MĚŘICÍCH METOD.

Nový měřicí cyklus WLTP je založen na maximálním přiblížení testovacích podmínek těm, které platí v reálném světě, což znamená, že dosažené hodnoty budou mít ve skutečnosti mnohem větší význam. Mezi největší změny patří nově vymezené, výrazně přísnější podmínky testování a vyšší rychlost a také podstatně delší trvání testu (30 namísto 20 minut). 

Aby bylo možné získat detailní informace o emisích CO2, zohledňuje nová metoda nejen standardní prvky výbavy – jako tomu bylo dříve – ale také všechny příplatkové prvky výbavy pro daný typ vozu. Výsledkem budou dvě hodnoty pro každý typ vozu, nejnižší a nejvyšší standardní spotřeba podle aerodynamiky, hmotnosti a valivého odporu kol.

Metoda WLTP tak v budoucnosti umožní zákazníkům lépe vyhodnotit spotřebu vozu a emise CO2, nicméně v případě specifické konfigurace bude u vozu uvedena standardní individuální hodnota. I přes velkou přesnost tohoto měřicího cyklu se samozřejmě mohou objevit drobné odchylky. Každodenní spotřeba paliva a emise CO2 se odvíjejí od lišících se topografických podmínek, klimatu a individuálních technik řízení. Dopravní situace, aktuální zatížení vozu a využívání výbavy vozu, jako například klimatizace, jsou také faktory, jež mají další vliv na spotřebu vozidla. Jedna věc je jasná: testovací podmínky jsou reálnější než kdykoliv předtím, což znamená, že na papíře lze očekávat vyšší spotřebu paliva a hodnoty CO2, stejně jako nižší dojezd elektrických vozidel. To však na skutečnou spotřebu paliva nebo dojezd nebude mít žádný nepříznivý vliv. BMW Group i nadále pracuje na nových technologiích s cílem zlepšit spotřebu a dojezd.

MINI už pracuje na transpozici nového testovacího postupu a připravuje své produktové portfolio krok za krokem u nových modelů, případně pomocí nových verzí motorů nebo technickými úpravami. To zaručí, že všechna vozidla v rámci celé flotily BMW Group budou vždy v souladu s platným legislativním rámcem.

Od září 2017 bude měřicí cyklus WLTP povinný pro všechna schvalování nových typů automobilů. Nicméně zákonodárci upřesňují, že hodnoty naměřené metodou WLTP budou zpočátku uváděny ve výpočtu, který je převede zpět na dřívější hodnoty NEDC. Evropská komise vyvinula pro tento účel korelační techniku, která bude stejným způsobem závazná pro všechny výrobce vozidel. Tato fáze je určena ke zjednodušení procesu přechodu mezi jednotlivými metodami. Jeho trvání bude záviset na příslušných vnitrostátních právních předpisech, a bude se tedy trh od trhu lišit. 

Od září 2018 budou mít všichni výrobci vozidel prodávaných v Evropské unii, Švýcarsku, Turecku, Norsku, Lichtenštejnsku, Izraeli a Irsku právní povinnost testovat své vozy v souladu s metodikou WLTP.

A konečně, do prosince 2020 všechny země EU, které přijmou příslušnou legislativu pro registraci vozů, budou muset uvádět a komunikovat WLTP hodnoty u všech vozů.

"Nové testovací procedury zajistí, že laboratorní hodnoty budou přesněji odrážet reálné podmínky na silnici." *
     

– Evropská asociace výrobců automobilů

 

WLTP: PŘEHLED.

Zjistěte nejdůležitější informace o přechodu na nový měřicí cyklus WLTP.

SROVNÁNÍ WLTP A NEDC.

Toto jsou hlavní odlišnosti mezi starou a novou testovací metodou.

Testovací metoda
NEDC
WLTP
Doba trvání testu
20 min.
30 min.
Ujetá vzdálenost během testu
11 km
23.5 km
Čas strávený stáním vozu
25%
13%
Test phases Urban/Extra-urban, (combined)
Low, Medium, High, Extra high, (Combined); (plus “City” for electric vehicles and vehicles with plug-in hybrid drivetrain)
Speed
Average: 34 km/h Maximum: 120 km/h Average: 46.6 km/h Maximum: 131 km/h
Teplota na začátku měření
20–30° C Cold engine start 14° C (tested at 23° C corrected for 14° C) Cold engine start
Special equipment options
Not taken into consideration
All equipment options are considered in terms of their influence on aerodynamics, weight and rolling resistance.

REÁLNÉ EMISE CO2.

OMEZENÍ PRODUKCE ŠKODLIVÝCH LÁTEK NA SILNICI.

Kromě metodiky WLTP bude od září 2018 pro všechny vozy vyrobené v Evropské unii, stejně jako ve Švýcarsku, Turecku, Norsku, Lichtenštejnsku, Izraeli a Irsku povinné také měření emisí v cyklu RDE (Real Driving Emissions). V těchto testech RDE budou přímo za jízdy měřeny jednotlivé částice znečisťující ovzduší, jako např. prachové částice a oxidy dusíku (NOx). Tato metoda měření umožňuje stanovit úroveň emisí, které vůz produkuje při běžném každodenním provozu.

MINI v zájmu dalšího snižování škodlivin v emisích využívá různých technologií, které umožňují snižovat emise u všech modelových řad. 

Například technologie BMW BluePerformance s SCR (Selective Catalyc Reduction) přispívá k redukci oxidů dusíku u modelů vybavených vznětovým motorem. Značka MINI používá zařízení známé jako katalyzátor oxidů dusíku (NOx) s cílem snížit jejich emise. Kromě toho, a v závislosti na konkrétním modelu, se používá systém selektivní katalytické redukce SCR se vstřikováním močoviny AdBlue®, který přeměňuje až 90 % oxidů dusíku na vodní páru a podobně neškodný dusík.

Společnost BMW Group se stala prvním výrobcem, který představil kombinaci katalyzátoru oxidů dusíku a systému selektivní katalytické redukce SCR u sériového automobilu.  

Od roku 2006 jsou vznětové motory standardně vybaveny filtrem pevných částic, aby se snížil jejich podíl ve výfukových plynech. U modelů se zážehovými motory se speciální filtry pevných částic postupně také zavádějí.

Tímto způsobem je MINI schopné splnit nejpřísnější emisní limity normy EU6c, které musí splňovat všechny nové vozy od září 2018. Emisní standard EU6c ve srovnání s emisním standardem EU6b předepisuje nižší limity pro zážehové motory. Stejné limity jsou platné také pro vznětové motory v rámci standardů EU6b a EU6c.

EVROPSKÉ EMISNÍ STANDARDY.

dam Image

KLESAJÍCÍ HODNOTY. NÁROČNĚJŠÍ TECHNOLOGIE.

Emisní standardy EU definují v zemích EU platné limity pro emise, jako jsou oxidy dusíku nebo pevné částice. Tyto limity se liší podle typu a motoru vozidla. V zájmu ochrany klimatu procházejí tyto limity neustálým zpřísňováním. To staví výrobce automobilů před nové výzvy.

VAŠE OTÁZKY. NAŠE ODPOVĚDI.

CO JE TO WLTP?

Zkratku WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) lze přeložit jako „celosvětový harmonizovaný postup pro testování lehkých vozidel“. 

Zahrnuje nový testovací postup pro realističtější stanovení spotřeby paliva a produkce emisí CO2 u nových vozů, který bude pro všechny výrobce a vozy povinný od září 2018. Metodika WLTP nahradí předtím používanou metodiku NEDC.

Více informací naleznete zde

 

CO JE TO WLTP JÍZDNÍ CYKLUS?

Spotřeba a emise vozu jsou kromě jiných faktorů závislé rovněž na stylu jízdy. To je také důvod, proč byla jízdní data pro metodiku WLTP sbírána po celém světě. Tato data pak byla použita k definování čtyř reprezentativních fází s odlišnými průměrnými rychlostmi: nízkou, střední, vysokou a velmi vysokou. V jednotlivých fázích pak dochází k různě intenzivním akceleracím, brzdění a zastavování, aby bylo možné napodobit různé jízdní situace při každodenním řízení. Kombinace těchto fází pak slouží k výpočtu výsledků jízdního cyklu. Jelikož elektromobily a hybridní vozy jsou využívány zejména ve městě, jejich jízdní cyklus zahrnuje pátou fázi: město. To vyplývá z nízké a střední průměrné rychlosti.

JAK SE MINI PŘIPRAVUJE NA NOVOU METODU WLTP?

MINI již nyní pracuje na přechodu na nové testovací postupy a připravuje své produktové portfolio krok za krokem z hlediska nových modelů, nových verzí motorů, případně technických úprav. Tento postup je zárukou toho, že všechny vozy flotily BMW budou plnit podmínky a požadavky všech národních legislativ, a to za jakýchkoliv okolností. Za všech okolností ale platí, že všechny vozy vyráběné BMW Group splňují všechny zákonné požadavky. Tato skutečnost je podložena výsledky relevantních oficiálních šetření a zkoumání na národní a mezinárodní úrovni.

CO WLTP ZNAMENÁ PRO MĚ?

Zavedení metodiky WLTP bude ve svém důsledku znamenat, že udávané hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 budou podobné jako při běžném provozu. Vzhledem ke speciálnímu zařízení, používanému při měření v rámci metodiky WLTP, budou naměřené hodnoty mnohem realističtější, protože vycházejí ze specifické konfigurace a výbavy testovaného vozu. Nicméně, realističtější naměřené údaje současně znamenají vyšší spotřebu paliva a emise CO2 u vozidel se spalovacími motory, včetně vozů s hybridním pohonem (i tzv. plug-in hybridů). V závislosti na příslušných právních předpisech konkrétní země to může mít za následek horší emisní normu, a tedy vyšší ekologickou daň.

> Více informací naleznete zde

CO JE TO RDE?

Zkratka RDE znamená „Real Driving Emissions“ (emise z reálného provozu). Jedná se o nový postup pro stanovení znečišťujících látek, jako například oxidů dusíku (NOx) a pevných částic. Základní odlišností je to, že měření se odehrává v provozu při reálných jízdních testech, a nejen v laboratorních podmínkách. Při měření RDE je k výfukovému potrubí vozidla připevněno zařízení označované jako PEMS (Portable Emissions Measurement System, neboli mobilní systém měření emisí).

> Další informace jsou k dispozici zde

CO JE TO EU6?

Euro 6 je označení stávajícího emisního standardu. V porovnání s normou Euro 5 určuje nižší hodnoty emisí pevných částic a oxidů dusíku. Od září 2018* bude pro všechny výrobce povinná emisní norma EU6c. V porovnání s normou EU6b specifikuje nižší limity pro emise pevných částic u zážehových motorů. Stejné limity jsou platné také pro vznětové motory v rámci standardů EU6b a EU6c. Norma EU6d-TEMP do září 2019* a EU6d od ledna 2021* v souladu s RDE opět lehce sníží mezní hranice množství pevných částic a oxidů dusíku.

* Platí pro nová vozidla. Nové typy vozidel budou podléhat novým normám výfukových plynů o rok dříve.

CO TO ZNAMENÁ SELEKTIVNÍ KATALYTICKÁ REDUKCE SRC?

Pro další redukci emisí výfukových plynů se používá také tekutý čpavek s obchodním označením AdBlue®, který se vstřikuje do výfukového systému vznětových motorů. Selektivní katalytická redukce (SCR) v kombinaci s činidlem AdBlue® snižuje emise oxidů dusíku až o 90 %. Po takové úpravě výfukových plynů se zplodiny mění na vodní páru, dusík a CO2.

CO JE BLUEPERFORMANCE?

MINI používá ke snižování emisí oxidů dusíku technologii BluePerformance. Tato technologie umožňuje další optimalizaci emisí vznětových motorů. Vedle filtru pevných částic a katalyzátoru NOx se v některých modelech používá také selektivní katalyzátor (SCR) doplněný o vstřikování činidla AdBlue®, které přispívá k výraznému snížení emisí oxidů dusíku ve výfukových plynech.

CO JE FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC?

Filtr pevných částic je opatření ke snižování obsahu vypouštěných pevných částic u vznětových i zážehových motorů.