Vaš preferovaný dealer

MINI contest

MINI Speciální Edice.

Soutěžní kvíz 25.08.2022

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěžního kvízu „MINI Speciální Edice“ (dále jen „soutěž“) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

 

Hlavní cena: MINI Lifestyle merch (1x MINI blok, klíčenka a hrnek)

1. Pořadatelem soutěže je:

BMW Czech Republic s.r.o., se sídlem: Bucharova 2817/13, Stodůlky, 158 00 Praha 5, IČ: 066 09 813, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 285396

 

(dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“)

2. Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá ve dne 25.08.2022 po dobu zveřejněného MINI kvízu (dále jen „doba konání soutěže“) na oficiálním Instagramu MINI Česká republika, na území ČR.

3. Soutěžící:

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „soutěžící“, „účastník“ nebo „účastník soutěže“).

 

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

4. Účast v soutěži a určení výherce:

Soutěž proběhne oficiálně na instagramovém účtu @minicz ve formátu MINI IG Stories, kde bude uveřejněn kvíz týkající se speciálních edic MINI. Soutěžící se zapojí tak, že v době konání soutěže vyplní kvíz, cílem soutěže je rozpoznat vybrané speciální edice MINI dle publikovaných obrázků. Vítězi se stanou 3 uživatelé, kteří jako první vyberou správné odpovědi na všechny otázky. Ti budou následně oceněni. 

5. Výhra v soutěži, předání výhry:

Hlavní cenou je balíček s Lifestylem značky MINI, jenž obsahuje 1x MINI blok, 1x klíčenku, 1x hrnek.

 

Výherce soutěže bude kontaktován na instagramovém účtu a bude požádán o zaslání kontaktních údajů pro předání výhry.

 

Pokud výherce do týdne neodpoví, bude pořadatelem vybrán náhradní vítěz soutěže, a to slosováním.

 

Pokud se výhru nepodaří předat zaviněním na straně soutěžícího, propadá výhra pořadateli soutěže.

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Soutěžící bere na vědomí, že v souvislosti se svou účastí v soutěži  budou pořadatelem jako správcem osobních údajů zpracovávány osobní údaje soutěžícího v rozsahu uživatelského jména instagramovém účtu soutěžícího, případně další osobní údaje zveřejněné soutěžícím společně s fotografií prostřednictvím funkce Instagram stories v souladu s pravidly soutěže, a dále od vítěze soutěže budou zpracovávány identifikační a kontaktní údaje v rozsahu [jméno, příjmení, adresa, email, telefonní číslo, číslo občanského a řidičského průkazu] (dále jen „údaje“). Údaje budou zpracovávány v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tj. plnění smlouvy) za účelem vyhodnocení soutěže, předání výher a pro účely prokázání souladu při případných kontrolách ze strany orgánů dozoru. Údaje budou zpracovávány po dobu trvání soutěže a 30 dnů ode dne skončení doby konání soutěže. Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro účely plnění smlouvy, tj. pro účast v soutěži a pro předání výhry výherci. Podrobnější informace ohledně zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://www.bmw.cz/cs_CZ/footer/metanavigation/data-privacy.html

 

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 an. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi zaslanou fotografii, včetně podobizny nebo obrazových snímků týkající se jejich osoby v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb.

7. Závěrečná ustanovení

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

 

Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoli elektronické sociální síti Instagram, resp. společnostem tyto sítě vlastnící a provozující.

Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Meta Platforms.

 

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či instagramový profil odporuje pravidlům elektronické sociální sítě Instagram. Instagramový profil soutěžícího musí existovat a být platný po celou dobu trvání soutěže.

 

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

 

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné.

 

Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě či doručení e-mailu).

 

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.

 

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

 

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro udělení výhry v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

 

Tato pravidla a právní vztahy vznikající mezi pořadatelem a soutěžícími, jakož i související právní vztahy, se řídí právním řádem České republiky.

 

 

V Praze dne 24. srpna  2022