Vaš preferovaný dealer

MINI contest

MINI & Made By Kristína soutěž

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „MINI & Made By Kristína“ (dále jen „soutěž“) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

 

Hlavní cena: Vůz MINI na víkend.

1. Pořadatelem soutěže je:

BMW Czech Republic s.r.o., se sídlem: Bucharova 2817/13, Stodůlky, 158 00 Praha 5, IČ: 066 09 813, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 285396

 

ve spolupráci s Kristínou Nemčkovou, K Běchovicům 492/13, 190 16, Praha 9 – Koloděje, IČ: 11737298, @made_by_kristina

 

(dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“)

2. Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 13.05.2022 do 30.09.2022 (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky.

3. Soutěžící:

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „soutěžící“, „účastník“ nebo „účastník soutěže“).

 

S ohledem na výhru musí být soutěžící držitelem platného řidičského průkazu skupiny B.

 

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

4. Účast v soutěži a určení výherce:

Soutěž proběhne oficiálně na instagramovém účtu @made_by_kristina, kde jsou též uveřejněny podmínky zapojení se pod hlavním příspěvkem k soutěži. Soutěžící se zapojí tak, že v době konání soutěže sdílí na Instagramu stories s navařeným pokrmem na základě komunikovaného receptu a označí účty @made_by_kristina a @minicz. Další podmínkou soutěžích je sledování obou těchto výše zmíněných účtů.

 

Soutěž proběhne celkem ve třech kolech, každá vymezená konkrétním termínem. Na konci každého kola soutěže vybere pořadatel slosováním vždy jednoho soutěžícího, který bude oceněn.

5. Výhra v soutěži, předání výhry:

Hlavní cenou je zápůjčka vozu MINI s plnou nádrží na víkend. Přesný model bude určen až po soutěži po dohodě s výhercem a v závislosti na aktuální situaci vozového parku MINI Česká republika.

 

Výherce soutěže bude kontaktován na instagramovém účtu a bude požádán o zaslání kontaktních údajů pro předání výhry. Následně ho bude kontaktovat zástupce značky MINI pro Českou republiku za účelem domluvy předání a vrácení vozu.

 

Pokud výherce do týdne neodpoví, bude pořadatelem vybrán náhradní vítěz soutěže, a to opět slosováním.

 

Předání a vrácení vozu lze provést pouze v Praze, přičemž užívání vozu se váže na celé území České republiky.

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Soutěžící bere na vědomí, že v souvislosti se svou účastí v soutěži  budou pořadatelem jako správcem osobních údajů zpracovávány osobní údaje soutěžícího v rozsahu uživatelského jména instagramovém účtu soutěžícího, případně další osobní údaje zveřejněné soutěžícím společně s fotografií prostřednictvím funkce Instagram stories v souladu s pravidly soutěže, a dále od vítěze soutěže budou zpracovávány identifikační a kontaktní údaje v rozsahu [jméno, příjmení, adresa, email, telefonní číslo, číslo občanského a řidičského průkazu] (dále jen „údaje“). Údaje budou zpracovávány v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tj. plnění smlouvy) za účelem vyhodnocení soutěže, předání výher a pro účely prokázání souladu při případných kontrolách ze strany orgánů dozoru. Údaje budou zpracovávány po dobu trvání soutěže a 30 dnů ode dne skončení doby konání soutěže. Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro účely plnění smlouvy, tj. pro účast v soutěži a pro předání výhry výherci. Podrobnější informace ohledně zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://www.bmw.cz/cs_CZ/footer/metanavigation/data-privacy.html

 

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 an. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi zaslanou fotografii, včetně podobizny nebo obrazových snímků týkající se jejich osoby v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb.

7. Závěrečná ustanovení

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

 

Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoli elektronické sociální síti Instagram, resp. společnostem tyto sítě vlastnící a provozující.

Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Meta Platforms.

 

Soutěžící musí být držitelem autorských práv k fotografii / videu nebo být držitelem autorských práv zmocněn k jejich využívání. Podezření z nepůvodnosti fotografie / videa může být důvodem vyloučení ze soutěže.

 

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či instagramový profil odporuje pravidlům elektronické sociální sítě Instagram. Instagramový profil soutěžícího musí existovat a být platný po celou dobu trvání soutěže.

 

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

 

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné.

 

Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě či doručení e-mailu).

 

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.

 

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

 

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro udělení výhry v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

 

Tato pravidla a právní vztahy vznikající mezi pořadatelem a soutěžícími, jakož i související právní vztahy, se řídí právním řádem České republiky.

 

Zapůjčení vozu MINI podléhá řádu stanoveném společností BMW Czech Republic s.r.o. Tato Dohoda mezi oběma stranami bude výherci předložena k přečtení a podepsání při předávce vozidla. 

 

 

 

V Praze dne 13. května 2022